10. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 11. 2023

zveřejněno: 2. 11. 2023
konané dne 9. 11. 2023

Program, materiály: 10. zasedání zastupitelstva města

 

Program zasedání:

1. OZV města Žďár nad Sázavou, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 2.  Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2024
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví
4. Doplnění Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) v souvislosti s rozvojem zdrojové základny do roku 2030
5. Vyhlášení dotačního programu SPORT 2024
6. Vyhlášení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2024
7. Vyhlášení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2024
8. Vyhlášení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2024
9. Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2024
10. Vyhlášení dotačního programu EDIČNÍ ČINNOST 2024
11. Odprodej pozemku města původně části p. č. 4669/79 dle GP č. 4995-49/2023 ze dne 24.10.2023 nově p. č. 4669/149 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Vodojem u RD Mánesova 1353/3, ZR 7 za účelem zarovnání pozemku před RD s hranicí sousedů – schválení
12. Směna pozemku města pův. části p. č. 1636/3 – dle návrhu GP č. 303-52/2023 nově p. č. 1636/4 ve výměře 61 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou za část pův. p. č. 1232/3 – dle návrhu GP č. 302-51/2023 nově p. č. 1232/95 ve výměře 40 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví fyzické osoby – schválení
13. Nabytí pozemku ve vlastnictví fyzických osob - původně části p.č. 8374, dle návrhu GP č. 4967-33/2023 nově p.č. 8374/2 ve výměře 631 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Plíčky – Mělkovice, ZR za účelem ucelení území a úpravy cest – schválení
14. Směna pozemků města pův. části p. č. 8364 – dle návrhu GP č. 4974-33/2023 nově p. č. 8364/2 ve výměře 72 m2, pův. části p. č. 8370 – dle návrhu GP č. 4967-33/2023 nově p. č. 8370/2 ve výměře 827 m2 a p. č. 8353 o velikosti spoluvlastnického podílu id. ½ v celkové výměře 292 m2 v k. ú. Město Žďár za část pozemku pův. p. č. 8448 dle návrhu GP č. 4967-33/2023 – nově p. č. 8448/2 ve výměře 1047 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví fyzické osoby – schválení 
15. Prodej pozemků pro dva řadové rodinné domy na ulici Žižkova, ZR 1 – schválení uzavření Dodatku č. 1 na prodloužení termínu vydání SP na stavbu
16. Nevyužití předkupního práva města k nabytí Prefa garáže na pozemku p. č. 6561 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – schválení
17. Uzavření Dodatku č. 7 na změnu podmínek původního záměru na odprodej pozemku města ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností LENOX INVEST a. s., IČO 26260212, Praha ve znění pozdějších dodatků – schválení 
18. Odprodej pozemků města části pův. p. č. 8037/52 v k. ú. Město Žďár, nově dle GP č. 4977-70/2023 ze dne 22.9.2023 p. č. 8037/128 ve výměře 502 m2 a p. č. 8037/129 ve výměře 430 m2 v k.ú. Město Žďár za účelem výstavby dvou bytových domů - Soubor B2 bytové domy č. 1 a 2 – schválení uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva.
19. Změna smlouvy - ulice Vápenická.
20. Uzavření Dodatku č. 1 na změnu podmínek původního záměru na odprodej pozemku města ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva na výstavbu RD na p. č. 8069/1 k. ú. Město Žďár v ul. Barvířská, ZR 8 - schválení
21. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o místním poplatku z pobytu
22. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o místním poplatku ze psů 
23. Rozpočtové opatření č. 14/2023
24. Investice na rok 2024
25. Statut nemovitostního fondu
26. Jednací řád zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
27. Různé
  Celkový zvukový záznam 10. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města