12. zasedání zastupitelstva města konané dne 08.02.2024

zveřejněno: 1. 2. 2024
konané dne 08.02.2024

Program, materiály: 12. zasedání zastupitelstva města

 

Program zasedání:

1. Program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ – vyhodnocení
 2.  Návrh na vydání změny č. 6 územního plánu Žďár nad Sázavou
3. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
4. Nevyužití předkupního práva města k nabytí garáže - spoluvlastnických podílů v soukromém vlastnictví na pozemku p. č. 7610 v k. ú. Město Žďár v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 - schválení
5. Nevyužití předkupního práva města k darování garáže - SJM v soukromém vlastnictví na pozemku města p. č. 6550 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. U ZDARU, ZR 1 - schválení
6. Nevyužití předkupního práva města ke koupi garáže - v soukromém vlastnictví na pozemku města p. č. 6669 v k. ú. Město Žďár v lokalitě U ZDARU, ul. Jihlavská, ZR 1 - schválení
7. Bezúplatné nabytí - dar vodního díla - Dešťový sběrač - ul. Jamská, ZR 1 z vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, ZR 1 - schválení
8. Bezúplatný převod pozemků p. č. 2152, p. č. 2154 a p. č. 2155 v k. ú. Město Žďár včetně stavby s č. p. 470 - ul. Jungmannova, ZR 1 - za účelem celkové rekonstrukce stávající budovy s příslušenstvím - neschválení vyhlášení záměru 
9. Odprodej pozemku města p. č. 1147/9 ve výměře 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Nová, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou Prefa garáže u BD Nová, ZR 2 - schválení
10. Odprodej pozemků města p. č. 6729/1, p. č. 6730/1, p. č. 6813 a p. č. 6831 vše v k.ú. Město Žďár, na ul. Jihlavská, ZR 1 – sloučení parcel k sousedním parcelám ve vlastnictví ZDAR, a. s., ZR 1 - schválení
11. Odprodej pozemku města části z pův. p. č. 154 nově dle návrhu GP 5027-7/2024 p. č. 154/2 ve výměře 2 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – nový vstup do rodinného domu (nové schodiště) v rámci stavebních úprav rodinného domu v ul. Veselská, ZR 1 - schválení
12. Odprodej pozemku města p. č. 5334/1 ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár na ul. Jamská, ZR 1 – novostavba RD - neschválení vyhlášení záměru
13. Směna pozemků města p. č. 8509, 8510, 8511, 8512 a 8514 v celkové výměře 4791 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví fyzických osob za pozemek p. č. 8498/2 ve ve výměře 3590 m2 a část p. č. 8500/2 nově dle GP č. 5016-2/2024 p. č. 8500/3 ve výměře 1201 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou - za účelem rozšíření stávající stavby technického vybavení - vodojemu v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - schválení
14. Nabytí pozemků z vlastnictví fyzické osoby - p. č. 7686, p. č. 7687, p. č. 7689, p. č. 7848, p. č. 7849 a p. č. 7850 vše v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě U viaduktu, ZR 3 - schválení
15.  Nabytí pozemků do vlastnictví města, a to pozemku p. č. 3213 a části z pův. p. č. 3217 nově dle GP č. 4932-/2023 ze dne 20.3.2023 p. č. 3217/2 ve výměře 209 m2 v k.ú. Město Žďár v ul. Jungmannova, ZR 1 z vlastnictví AKVAMONT, spol. s r.o. ZR 1 - realizace záměru města "Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká" - schválení - revokace spočívající v upřesnění kupní ceny
16. Nabytí pozemku do vlastnictví města dle návrhu GP č. 5000 - 313/2023 a to z pův. p. č. 5050, nově p. č. 5050/2 ve výměře 589 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem umístění části okružní křižovatky včetně komunikace pro pěší v rámci stavby "Místní komunikace Jamská - Nákupní park, Žďár nad Sázavou" - revokace výměry a kupní ceny - schválení
17. Žádost o prominutí či zmírnění smluvní pokuty a neodstoupení od kupní smlouvy při prodeji pozemku pro výstavbu ŘRD na sídlišti Klafar na ul. Barvířská, ZR 8
18. Změna člena finančního výboru
19. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města, odměny členů a předsedů komisí a výborů
20. Prodloužení čerpání příspěvku PO Sociální služby města a PO SPORTIS za rok 2023
21. Rozpočtové opatření č. 2/2024
22. Směrnice č. 2/2024 Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou
23. Různé
  Celkový zvukový záznam 12. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města