19. zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 10. 6. 2021
konané dne 17. 6. 2021

» 19. zasedání zastupitelstva města «

 

» Kompletní zvukový záznam 19. zasedání

Zvukové záznamy k jednotlivým bodům zasedání:

1. Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru mezi Československou obchodní bankou, a.s. a SPORTIS, příspěvkovou organizací
2.

Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO

3. Návrh na vstup města Žďár nad Sázavou do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
4. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2021, o nočním klidu
5. Otevřený dopis rodičů žáků 4. B Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4
6. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2021
7.

Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6530 v k. ú. Město Žďár

8.

Prodej objektu č.p. 128, ulice Jihlavská - schválení

9. Odpis pohledávky
10. Prodej pozemku - p. č. 5334/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - výstavba RD - neschválení
11. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3394/6 v k. ú. Město Žďár - dar do vlastnictví města z vlastnictví Kraje Vysočina
12. Prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro výstavbu BD - Prima bydlení s.r.o.
13. Neodstoupení od kupní smlouvy - prodej pozemku p.č. 8069/1 v k.ú. Město Žďár lokalita Klafar
14. Žádost o prodloužení termínu pro kolaudaci novostavby výrobního a vývojového centra v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1
15. Prodej pozemku - p. č. 818/18 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 - rozšíření stávajícího pozemku zahrady
16. Prodej pozemků společnosti Střechokomplex, s.r.o. se sídlem Jamská 2457, ZR 1, IČO 25326392, a to nově dle návrhu GP č. 4757-47/2021 - schválení
17. Prodej pozemku - p. č. 8465 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Vodojem ul. Alšova, ZR 7 - neschválení vyhlášení záměru
18. Rozpočtové opatření č.4/2021
19. Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2020 Přezkoumání hospodaření města za rok 2020
20. Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2020
21. Petice jsou testem politické transparentnosti
22. Zpráva o činnosti Městského úřadu za období 1. 3. 2020 – 1. 6. 2021
23. Různé

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města