2. zasedání zastupitelstva města konané dne 3. 11. 2022

zveřejněno: 27. 10. 2022
konané dne 3. 11. 2022

Program, materiály a zápis: 2. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání:

1.

Volba volební komise – veřejné hlasování

2.

Volba členů volební komise

3.

Volba předsedy finančního výboru

4.

Volba členů finančního výboru

5.

Volba členů finančního výboru – tajná volba

6.

Výbory ZM, komise RM - odměňování

7.

Zastupování města ve SVK Žďársko

8. Určený zastupitel pro projednání ÚPD města
9. Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti v sociální oblasti
10. Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb
11. Podpora stomatologické péče - poskytnutí návratné finanční výpomoci
12. Vyhlášení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2023
13. Vyhlášení dotačního programu SPORT 2023
14. Vyhlášení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2023
15. Vyhlášení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2023
16. Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2023
17. Uzavření Dodatku č. 3
18. Uzavření Dodatku č. 5
19. Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy
20. Žádost o prodloužení termínu pro vydání povolení stavby a prodloužení termínu k dokončení stavby - dokončení areálu prodeje a servisu vozidel - na p. č. 6207 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1
21. Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou
22. Odprodej pozemku p. č. 6089 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - pod stavbou technického vybavení ul. Haškova č.p. 1269/16, ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) - schválení
23. Odprodej pozemků části p. č. 8043/2 a části p.č. 8044 v k. ú. Město Žďár celkem ve výměře 5 m2 lokalita Klafar III, ZR 8 – zajištění přístupu k nemovitosti – schválení
24. Odrodej pozemků města - části pův. p. č. 3/1 a části pův. p. č. 89/1 - nově dle GP č. 447- 103/2022 p.č. 3/10 ve výměře 10 m2 a p.č. 89/7 ve výměře 47 m2 v k. ú. Stržanov - rozšíření pozemku zahrádky u RD Stržanov č.p. 120 na p.č. 82 v k. ú. Stržanov - schválení
25. Nevyužití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6518 v k.ú. Město Žďár lokalita u ZDARU ul. Jihlavská, ZR 1
26. Nevyužití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6536 v k.ú. Město Žďár lokalita u ZDARU ul. Jihlavská, ZR 1
27. Odprodej pozemku města - části p. č. 2874 ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě "U Hrázek" ZR 5 – za účelem zřízení zahrady - neschválení vyhlášení záměru
28.

Odprodej pozemku města - části p. č. 4669/1 ve výměře cca 35 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Vodojem u RD Makovského 1598/28, ZR 7 – neschválení vyhlášení záměru

29. Rozpočtové opatření č. 21/2022
30. Různé
  Celkový zvukový záznam 2. zasedání

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města