21. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 9. 2021

zveřejněno: 2. 9. 2021
konané dne 9. 9. 2021

Program a materiály: 21. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání: 

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - zrušení OZV č. 1/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
2.

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2021

3. Rozpočtové opatření č. 6/2021
4. Podpora stomatologické péče - poskytnutí návratné finanční výpomoci
5. Směna pozemků dle návrhu GP č. 1047-52/2021 - nově p. č. 639/15 - trvalý travní porost ve výměře 509 m2 a dále p. č. 647/13 - ostatní plocha, silnice ve výměře 53 m2 ve vlastnictví fyzické osoby za p. č. 639/13 - orná půda ve výměře 509 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vše v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2 u čerpací stanice PH - za účelem výstavby bezkontaktní samoobslužné automyčky - schválení
6. Směna pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - výstavba chodníku v rámci akce "Chodník Novoměstská Mountfield - PO Jamská II" - majetkoprávní vypořádání s firmou AGR GASTRO s.r.o. Žďár nad Sázavou, IČO 26927012 - schválení
7.

Směna pozemků - p. č. 5342/1 - trvalý travní porost ve výměře 5 864 m2 v k. ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu v ul. Jamská, ZR 1 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za pozemek - dle GP č. 4540-1/2020 ze dne 5.3.2020 nově p. č. 8143/1 - orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 11728 m2 - pro zemědělskou činnost v lokalitě za sídlištěm „Vysočany", ZR 5 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu - schválení

8.

Směna pozemků p. č. 8014/7 ve vlastnictví města za p. č. 7983/2 ve vlastnictví fyz. osoby v k. ú. Město Žďár u řeky Sázavy v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 - majetkoprávní vypořádání a ucelení pozemků - schválení

9. Směna pozemků - p. č. 8070/4 a p. č. 8071/2 za id. 1/2 p. č. 8077 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 8 - dle GP č. 4762-51/2021 ze dne 26. 7. 2021 - schválení
10. Prodej pozemku části p. č. 9540 - nově dle GP p. č. 9540/5 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 429 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Brněnská, ZR 1 - ucelení pozemku společnosti Holoubek trade s.r.o.. ZR - schválení
11. Nabytí pozemků do vlastnictví města z vlastnictví fyzické osoby - p. č. 295/7, 298/3 a 352/14 v k. ú. Stržanov - pozemky pro zemědělskou činnost
12. Nabytí pozemku do vlastnictví města dle GP č. 4756-46/2021 ze dne 9. 6. 2021 p. č. 5817/4 v k. ú. Město Žďár - břeh u sportoviště "Rybníček" TJ Žďár nad Sázavou z.s. u hráze rybníka "Horňák" ZR 1
13. Prodej pozemku - p. č. 818/18 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 - rozšíření stávajícího pozemku zahrady
14. Žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby "Areál firmy na zpracování dřeva na ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou" na p. č. 9513/1, 9513/10, 9513/21 a 9520/5 v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - uzavření dodatku
15. Žádost o prodloužení termínu pro vydání SP na stavbu sídla a provozovny společnosti RPASS s.r.o. Brno - na p. č. 5385/3 v k.ú. Město Žďár v lokalitě "PZ Jamská ZR 1
16. Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6536 v k. ú. Město Žďár lokalita "U Zdaru", ZR 1
17. Žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby - zámečnická dílna na p. č. 7311/4 v k.ú. Město Žďár v lokalitě "U Malého lesa" ZR 1
18. Nevyužití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku p.č. 6717 v k.ú. Město Žďár
19. Prodej pozemku - části p. č. 8010/1 - orná půda ve výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 - rozšíření zahrady u RD v ul. K Milířům, ZR 3 - neschválení vyhlášení záměru
20. Prodej pozemku - části p. č. 8010/1 - orná půda ve výměře cca 217 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 - údržba (sečení trávy) navazujícího neoploceného pozemku u zahrady a RD v ul. K Milířům, ZR 3 - neschválení vyhlášení záměru
21. Prodej pozemku - části p. č. 8010/1 - orná půda ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 - rozšíření zahrady u RD v ul. K Milířům, ZR 3 - neschválení vyhlášení záměru
22. Prodej pozemků - p. č. 254/9, p. č. 254/74, p. č. 255/7 - část a p.č. 255/8 v k. ú. Stržanov v lokalitě "Markův kopec" - zabezpečení přístupu k p. č. 254/43 a údržba pozemků - neschválení vyhlášení záměru
23. Prodej pozemku - p. č. 256/3 v k. ú. Stržanov v lokalitě "Markův kopec" - neschválení vyhlášení záměru
24. Prodej pozemků - p. č. 6236 a p. č. 6240 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1 - výstavba RD + zřízení inž. sítí - neschválení vyhlášení záměru
25. Vyhlášení programu "Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb"
26. Pravidla pro investory
27. Dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Žďársko" - smlouva o založení, stanovy, pověření starosty zastupováním města v DSO
28.

Různé

  Celkový zvukový záznam 21. zasedání 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města