22. zasedání zastupitelstva města konané dne 4. 11. 2021

zveřejněno: 27. 10. 2021
konané dne 4. 11. 2021

Program a materiály: 22. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání: 

1.
2.
3. Změny ve vedení města
4. Změny ve vedení města
5. Změny ve vedení města
6. Změny ve vedení města
7. Změny ve vedení města
8. Změny ve vedení města
9. Změny ve vedení města
10. Změny ve vedení města
11.
12.

OZV města Žďár nad Sázavou č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou

13.

Strategie odpadového hospodářství města

14.

Taxík Maxík - Senior a handicap taxi

15.

Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti v sociální oblasti

16.

Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb

17. 

Návrh na vyhlášení dotačního programu Sport 2022

18.

Návrh na vyhlášení dotačního programu Sportoviště 2022

19. Návrh na vyhlášení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2022
20. Návrh na vyhlášení dotačního programu Volný čas 2022
21. Návrh na vyhlášení dotačního programu Kultura 2022
22. Návrh na vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2022
23. 

Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP).

24. 

Obecní byty. Prominutí části poplatku z prodlení

25. Odpis nedobytné pohledávky
26.

Prodej pozemku po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle nově zpracovaného náčrtu GP - p. č. 9008/2 ve výměře 7 374 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - vybudování novostavby areálu společnosti - schválení uzavření dodatku ke smlouvě

27. 

Prodej pozemku po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle nově zpracovaného náčrtu GP - p. č. 4989 ve výměře 3 874 m2 (původně v celkové výměře cca 3 600 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - vybudování novostavby areálu společnosti - schválení uzavření dodatku ke smlouvě

28. 

Prodej pozemku části p. č. 3765 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nám. Republiky 13, ZR 1 - vybudování prosklené přístavby zádveří obchodního domu č.p. 149 na p. č. 3763 - schválení

29.

Prodej pozemku části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - nově dle GP č. 4733-22/2021 ze dne 20. 4. 2021 p.č. 4669/117 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 142 m2 v k. ú.  Město Žďár v lokalitě ul. Pelikánova, ZR 7 - rozšíření pozemku zahrady u RD č.p.  1654/36 na p. č. 4320 - schválení

30.

Odprodej pozemku p. č. 6468 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2, jehož součástí je budova s č.p. 128 v k. ú. Město Žďár na ul. Jihlavská, ZR 1 - schválení

31.

Směna části pozemků p. č. 774/16, k.ú. Zámek Žďár ve vlastnictví fyzické osoby za p. č. 8059/1, k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města v lokalitě sídliště Klafar III, ZR 8 - za účelem výstavby části místní komunikace za pozemek navazujícího na vlastnictví fyzické osoby - schválení

32.

Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6365 v k. ú. Město Žďár

33.

Zrušení organizační složky - Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Tvrz 8

34.

Zrušení organizační složky města – Technická správa budov města

35. Dar TJ Žďár nad Sázavou
36. Rozpočtové opatření č. 7/2021
37. Různé
  Celkový zvukový záznam 22. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města