3. zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2022

zveřejněno: 8. 12. 2022
konané dne 15. 12. 2022

Program, materiály: 3. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání:

1.

Volba volební komise – veřejné hlasování

2.

Volba členů volební komise

3.

Volba předsedy finančního výboru

4.

Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou

5.

Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou a Pravidla pro jejich udělování

6.

Zastupování města Žďáru nad Sázavou v SOV

7.

Zastupování města v LDO Přibyslav

8. OZV města Žďár nad Sázavou, o místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství ZM
9. Návrh na vydání Změny č. 5 územního plánu Žďár nad Sázavou
10. Žádost Kinský Žďár a.s. o poskytnutí daru
11. Žádost TJ Žďár nad Sázavou z.s. o dokrytí odcvičených hodin
12. Pověření k zastupování vlastníka pozemků na valných hromadách honebních společenstev
13. Žádost o prodloužení termínu pro vydání povolení stavby a prodloužení termínu k dokončení stavby - dokončení areálu prodeje a servisu vozidel - na p. č. 6207 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
15. Podmínky stanovené v kupních smlouvách
16. Odprodej pozemku p. č. 6089 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - pod stavbou technického vybavení ul. Haškova č.p. 1269/16, ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) - částečná revokace usnesení RM ze dne 24.10.2022 (oprava kupní ceny pozemku) a nové schválení
17. Směna nemovitostí - pozbytí pozemků města p.č. 756, 2092, 3854, 3915 a 6396/1 v k.ú. Město Žďár a nabytí objektu stavby občanského vybavení společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou s č.p. 2499 (LV 4479) na p.č. 3787 (LV 1) v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků a staveb - sjednocení vlastnictví - schválení
18. Odprodej pozemku města p.č. 1462 k.ú. Město Žďár pod řadovou Prefa garáží "U SATTU" ul. Okružní, ZR 3 - majetkoprávní vypořádání - schválení
19. Odprodej pozemku části p. č. 268 v k.ú. Zámek Žďár - dle návrhu GP č. 1102-156/2022 nově p.č. 268/2 ve výměře 6 m2 v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho u RD 48/3, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání pozemku – rekonstrukce stávajícího plotu (demolice zídky) v návaznosti na osu chodníku – schválení
20. Odprodej pozemku města p.č. 5021 k.ú. Město Žďár pod řadovou garáží v ul. Novoměstská, ZR 1 - majetkoprávní vypořádání - schválení
21. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 19.12.2016, k Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2018 a k Dodatku č. 2 ze dne 11.5.2020 k uvedené smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. L. S., bytem ZR 7 - prodloužení termínu do 31. 3. 2023 - schválení
22. Prodej pozemku města p. č. 4989 ve výměře 3 874 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - vybudování novostavby areálu společnosti Wstec s.r.o. Bohdalov - schválení změny prodloužení termínu vydání SP na stavbu - uzavření Dodatku č. 3
23. Prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby - prodej pozemku části p. č. 3765 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nám. Republiky 13, ZR 1 - vybudování prosklené přístavby zádveří obchodního domu č.p. 149 na p.č. 3763 - schválení uzavření dodatku
24. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk, týkající se nemovitostí 44 členských obcí LDO Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773 (město Žďár nad Sázavou podíl 6/710) - schválení
25. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 23.11.2017 mezi městem a Sallerova výstavba – Invest I, k.s. Otvice – prodloužení termínu pro vydání SP pro stavbu města - novostavba místní komunikace ul. Brněnská a Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1 - schválení
26. Nabytí nemovitostí
27. Schválení Strategického plánu prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2022 - 2027
28.

Pomoc Chustu na Ukrajině

29. Rozpočtové opatření č. 24/2022
30. Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2023
31. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2027
32. Různé
   Celkový zvukový záznam 3. zasedání

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města