5. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. 3. 2023

zveřejněno: 9. 3. 2023
konané dne 16. 3. 2023

Program, materiály: 5. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání:

1.

Volba člena finančního výboru zastupitelstva města - veřejné hlasování

2.

Volba členů volební komise

3.

Volba člena finančního výboru zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

4.

Jednací řád zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

5.

Návrh na vydání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou

6.

Zastupování města ve společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105

7.

Odprodej pozemku města dle GP č. 4850-41/2022 ze dne 15. 6. 2022 p. č. 757/6 ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Strojírenská x Barákova, ZR 1 - výstavba trafostanice E.GD, a.s. - schválení

8.

Nabytí nemovitostí do vlastnictví města, a to pozemku p.č. 354 - součástí stavba budova s č.p. 1681 - stavba občanského  vybavení v k.ú. Město Žďár v ul. Horní 26, ZR 1 z vlastnictví fyzických osob - schválení

9.

Nabytí pozemků do vlastnictví města, a to pozemku p.č. 3213 a dle návrhu GP č. 4932-9/2023 nově p.č. 3217/2 výměra 209 m2 v k.ú. Město Žďár v ul. Vysocká, ZR 1 z vlastnictví AKVAMONT, spol. s r.o. ZR 1 - realizace záměru města "Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká" - schválení

10.

Žádost společnosti KOVO Koukola Invest, s.r.o. Brno o prodloužení termínu pro kolaudaci novostavby výrobního a vývojového centra v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1

11.

Využití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6673 v k.ú. Město Žďár lokalita U ZDARU ul.  Jihlavská, ZR

12.

Odprodej pozemku města p. č. 3701/1 - části ve výměře cca 15 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží u PŠ ZR 4 –výstavba garáže - neschválení vyhlášení záměru

13.

Prodej pozemku části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - nově dle GP č. 4732-21/2021 p. č. 4669/116 - ostatní plocha, jiná  plocha ve výměře 66 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Makovského, ZR 7 - rozšíření pozemku zahrady u RD č.p. 1657/54 na p. č. 4456 v k. ú. Město Žďár - schválení

14.

Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou

15.

Vyhodnocení DP SPORTOVIŠTĚ 2023

16. Vyhodnocení DP SPORT 2023
17.

Vyhodnocení DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2023

18.

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2023

19.

Vyhodnocení DP VOLNÝ ČAS 2023

20.

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

21.

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2022

22. Rozpočtové opatření č. 3/2023
23. Různé
  Celkový zvukový záznam 5. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města