6. zasedání zastupitelstva města konané dne 11. 5. 2023

zveřejněno: 4. 5. 2023
konané dne 11. 5. 2023

Program, materiály: 6. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání:

1.

Žádost BK Žďár nad Sázavou, z. s. o mimořádný dar

2.

Schválení uzavření smluvní dokumentace o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

3.

Petice Prominutí poplatku za komunální odpad dětem do 10 let ve Žďáře nad Sázavou

4.

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21

5.

Dotace na podporu stomatologických služeb 2023 – vyhodnocení

6.

Podpora stomatologické péče - poskytnutí návratné finanční výpomoci

7.

Nevyužití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6505 v k.ú. Město Žďár  lokalita u ZDARU ul. Jihlavská, ZR 1

8.

Nevyužití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6539 v k.ú. Město Žďár  lokalita u ZDARU ul. Jihlavská, ZR 1

9.

Odprodej pozemku města - nově dle GP č. 1106-40/2023 ze dne 6.4.2023 části z pův. p.č. 362/2 - ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu "a" ve výměře 21 m2 - sloučen do p. č. 362/3 – zahrada ve vlastnictví žadatelů – vše v k. ú. Zámek Žďár

10.

Odprodej pozemku města - dle GP č. 4934-13/2023 ze dne 12.4.2023 - části z pův. p. č. 3788/1 odděleného dílu "a" ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár - majetkoprávní vypořádání - zateplení objektu v rámci stavebních úprav objektu č.p. 1485, nám. Republiky 7, ZR 1

11.

Odprodej nemovitostí města - bytového domu s č.p. 11, 12, 13, postaveném na p.č. 119/28 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 848 m2 včetně pozemku v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská 19, 21, 23, ZR 1 - za účelem vypořádání dlouhodobého závazku

12.

Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy

13.

Směna pozemku města p. č. 250/3 ve výměře 162 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě pod Pilskou nádrží, ZR 2 – za p. č. 259/4 ve výměře 162 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví fyzické osoby

14.

Nabytí pozemků do vlastnictví města, a to části pozemku p.č. 4756 výměra 16 m2 dle GP č. 4906-115/2022 nově p.č. 4756/2 výměra 11m2 a p.č. 4756/3 výměra 5m2 v k.ú. Město Žďár v ul. Blažíčkova, ZR 7 z vlastnictví fyzické osoby - umístění chodníku v rámci rekonstrukce povrchů v lokalitě Vodojem, ZR 7

15.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na akci "Místní komunikace NP Jamská"

16.

Odměny předsedů a členů osadních výborů

17.

Rozpočtové opatření č. 5/2023

18.

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o nočním klidu

19. Různé
   Celkový zvukový záznam 6. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města